Днепропетровский стрелочный завод, 49034, Украина, г. Днепропетровск, ул. Белостоцкого, 181Национальный лидер в разработке и производстве стрелочной продукции для Укрзалізниці, главный экспортер стрелочной продукции в страны СНГ и дальнего зарубежья

Скликання чергових загальних зборів акціонерного товариства, які відбудуться 30 березня 2012 року

Дата розміщення: 28.02.2012

Дата здійснення дії: 28.02.2012

Термінове повідомлення: 

Ні

Назва повідомлення: 

Повідомлення про проведення загальних зборів

Вид інформації: 

Повідомлення про проведення загальних зборів

Повне найменування емітента: 

Публічне акціонерне товариство "Дніпропетровський стрілочний завод"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 

14367980

Місцезнаходження емітента: 

вул.Білостоцького, 181, м.Дніпропетровськ, 49098

Регіон емітента: 

5135

Телефон керівника емітента: 

0562347309

Електронна поштова адреса: admindsz@dsz.dp.ua

Текст повідомлення: 

1.Дата, час та місце проведення загальних зборів: 30 березня 2012 р., 11год.00хв., м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького,буд.181,Актовий зал заводоуправління Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод».
2.Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: початок - о 10 год.00 хв., закінчення - о 10 год.45 хв.
3.Дата складання переліку акціонерів для участі у загальних зборах: на 24 годину 26 березня 2012р.
4.Перелік питань, що виносяться на голосування , згідно з порядком денним:
1.Звіт Наглядової ради за 2011р. та її аналіз діяльності Правління в 2011р.
2.Звіт Правління про фінансово - господарську діяльність в 2011р. і проект основних напрямів діяльності ПАТ “ДнСЗ” в 2012 р.
3.Затвердження річного звіту за 2011 рік, балансу на 31.12.2011 р., фінансових результатів за 2011 рік і визначення основних напрямів розподілення чистого прибутку за 2011 рік.
4. Про внесення змін до статуту ПАТ «ДнСЗ», не пов`язаних зі змінами статутного капіталу, шляхом викладення його в новій реда-кції.
5.Затвердження нової редакції внутрішніх положень товариства: про загальні збори акціонерного товариства, наглядову раду, правління.
6. Схвалення значних правочинів, які були вчинені товариством в період з 11.04.2011 року по 30 березня 2012 року та ринкова вартість майна або послуг, що були їх предметом, перевищила 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік.
7. Схвалення значних правочинів, які були вчинені товариством в період з 11.04.2011 року по 30 березня 2012 року та ринкова вартість майна або послуг, що були їх предметом, становила 50 та більше відсотків вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг , що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік , з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 1 000 000 тис. грн., та надання голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноважень вчиняти такі правочини , а саме:
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці, в тому числі за результатами тендерів на суму до 249 664 тис. грн.;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату від ПАТ МК «Азовсталь», ТОВ «Метинвест-Украина» або інших осіб , які здійснюють продаж продукції ПАТ МК «Азовсталь» або інших виробників, з метою забезпечення виробничого процесу товариства на суму до 249 664 тис.грн.;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів на суму до 249 664 тис. грн.;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, не виключно, але в тому числі від ТОВ «Менеджмент інвестицій», для поповнення обігових коштів на суму до 249 664 тис. грн.

9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2011 рік , з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 4 000 000 тис. грн., та надання голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноважень вчиняти такі правочини, а саме:
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці, в тому числі за результатами тендерів на суму до 1000 000 тис. грн.
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату від ПАТ МК «Азовсталь», ТОВ «Метинвест-Украина» або інших осіб, які здійснюють продаж продукції ПАТ МК «Азовсталь» або інших виробників, з метою забезпечення виробничого процесу товариства на суму до 1 000 000 тис. грн.
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів на суму до 1 000 000 тис. грн.
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, не виключно, але в тому числі від ТОВ «Менеджмент інвестицій», для поповнення обігових коштів на суму до
1 000 000тис. грн.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Для реєстрації та участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів також доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України. З документами щодо порядку денного акціонери можуть ознайомитись за адресою:
м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького,181,Публічне акціонерне товариство «Дніпропетровський стрілочний завод»,кабінет Відділу економічного прогнозування ( 3-й поверх заводоуправління, уповноважена особа – Татарський Л.А. тел.(0562)384407).
Пропозиції щодо порядку денного подаються на адресу: м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького,181,Публічне акціонерне товариство «Дніпропетровський стрілочний завод», голові Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» , у письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів, із зазначенням прізвища( найменування ) акціонера, який їх вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозицій до питання та /або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Тел. для довідок - (0562)384407.

6. Основні показники фінансово - господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод»(тис.грн):

Найменування показника період
звітний
2011р. попередній 2010р.
Усього активів 499329 477187
Основні засоби 228662 234549
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 49138 38460
Сумарна дебіторська заборгованість 99106 87485
Грошові кошти та їх еквіваленти 35996 41540
Нерозподілений прибуток 257105 197128
Власний капітал 440412 384973
Статутний капітал 2673 2673
Довгострокові зобов'язання 0 68546
Поточні зобов'язання 58917 16912
Чистий прибуток (збиток) 56464 69054
Середньорічна кількість акцій (шт.) 254560 254560
Кількість власних акцій , викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів , витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1290 1292

7.Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:21.02.2012р. в № 35 «Відомостей Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

3.Підпис:
Особа,зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,та визнає,що вона несе відповідальність згідно із законом.

Найменування посади:
Голова Правління ПАТ “ДнСЗ-
генеральний директор заводу С.Д.Тараненко
“ 28 “лютого 2012р. ( дата)

Основні показники
фінансово - господарської діяльності
Публічного акціонерного товариства
«Дніпропетровський стрілочний завод»(тис.грн)

            Найменування показника

                     період

 

звітний
2011р.

попередній      2010р.

Усього активів

499329

477187

Основні засоби

228662

234549

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

49138

38460

Сумарна дебіторська заборгованість

99106

87485

Грошові кошти та їх еквіваленти

35996

41540

Нерозподілений прибуток

257105

197128

Власний капітал

440412

384973

Статутний капітал

2673

2673

Довгострокові зобов'язання

0

68546

Поточні зобов'язання

58917

16912

Чистий прибуток (збиток)

56464

69054

Середньорічна кількість акцій (шт.)

254560

254560

Кількість власних акцій , викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів , витрачених на викуп   власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду  (осіб)

1290

1292

    

 

Днепропетровский стрелочный завод, 49034, Украина, г. Днепропетровск, ул. Белостоцкого, 181