Днепропетровский стрелочный завод, 49034, Украина, г. Днепропетровск, ул. Белостоцкого, 181Национальный лидер в разработке и производстве стрелочной продукции для Укрзалізниці, главный экспортер стрелочной продукции в страны СНГ и дальнего зарубежья

04.07.2011

ПРОТОКОЛ № 2/2011
Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
“Дніпропетровський стрілочний завод”

Дата складання протоколу: « 04 » липня 2011 р.
Місце проведення загальних зборів: м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, буд.181.
Вид зборів: позачергові.
Дата проведення зборів: «04» липня 2011 р.
Час початку реєстрації учасників зборів: 10 год.00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів: 10 год.45 хв.
Час відкриття зборів: 11 год.00 хв.
Час закриття зборів:  12 год.00хв.
Час початку підрахунку голосів: 10 год.45 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 27.06.2011р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1036
Загальна кількість голосуючих акцій товариства: 254560
Склад реєстраційної комісії: Нелюбов Олексій Дмитрович, Татарська Світлана Павлівна, Шостак Ольга Леонідівна. Протоколом №1 від 04.07.2011р. реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Нелюбова О.Д.
Кількість осіб, які зареєструвалися для участі в зборах: 29
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ВАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах :244092 , що становить  95,9 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.
Кворум зборів: Загальні збори визнаються правоможними,якщо в них беруть участь акціонери, що мають не менш ніж 60% голосів - це складає 152 736 голосів .
Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення зборів досягнуто, загальні збори Протоколом №2 від 04.07.2011р. реєстраційної комісії визнані правоможними.
Голова загальних зборів: Пличкан Валерій Миколайович.
Секретар загальних зборів: Татарський Леонід Аркадійович.
Склад лічильної комісії: Старишко Любов Олексіївна, Бідник Ганна Овсіївна, Бурба Світлана Михайлівна (комісія обрана загальними зборами акціонерів 11.04.2011р.).
Голосування з усіх  питань порядку денного бюлетенями.
Всі проекти рішень запропоновані Наглядовою радою ВАТ «ДнСЗ» (протокол №6 від 09.06.2011р. спільного засідання Правління та Наглядової ради).

 

Порядок денний:
1. Про зміну найменування із Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод» на Публічне акціонерне товариство «Дніпропетровський стрілочний завод» у зв`язку з приведенням статуту та інших внутрішніх положень у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
2.Про затвердження нової редакції статуту товариства, внутрішніх положень Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод» про загальні збори акціонерів, наглядову раду , правління.
3.Про  надання Наглядовій раді Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод»  статусу та повноважень Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод».
4.Про надання Голові Правління ВАТ «ДнСЗ»- генеральному директору заводу статусу та повноважень Голови Правління ПАТ «ДнСЗ»- генерального директора заводу.
5.Про надання  членам Правління ВАТ «ДнСЗ» статусу та повноважень членів Правління Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод».
Робота за порядком денним:

З 1-го питання порядку денного:  Секретар загальних зборів Татарський Л.А. доповів, що до 30 квітня 2011р.необхідно було привести діяльність товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».11 квітня 2011р. черговими загальними зборами ВАТ «ДнСЗ», була прийнята нова редакція статуту, яка відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», окрім перейменування типу товариства з відкритого на публічне, оскільки 08.04.2011р. Верховною Радою України був прийнятий Закон «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» та інших законодавчих актів України щодо відновлення на законодавчому рівні назви відкрите акціонерне товариство» № 8174. Але 06.05.2011р. Президент України наклав вето на цей закон. Відповідно до пункту 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону «Про акціонерні товариства» приведенням діяльності товариства у відповідність до цього Закону є внесення змін до статуту товариства,    які, в тому числі, передбачають зміну найменування акціонерного
товариства з відкритого або закритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство або приватне. Часткове виконання цього пункту не є виконанням вимог цього Закону, тому ми змушені прийняти рішення про перейменування товариства з відкритого на публічне акціонерне товариство та прийняти у зв`язку з цим нову редакцію статуту та нові внутрішні положенння.
Голосування з 1-го питання порядку денного:
Про зміну найменування із Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод» на Публічне акціонерне товариство «Дніпропетровський стрілочний завод» у зв`язку з приведенням статуту та інших внутрішніх положень у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

  1. Проект рішення:

Змінити найменування «Відкрите акціонерне товариство «Дніпропетровський стрілочний завод» на «Публічне акціонерне товариство «Дніпропетровський стрілочний завод» у зв`язку з приведенням статуту та інших внутрішніх положень у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 244026 (двісті сорок чотири тисячі двадцять шість) голосів, що становить  99,973 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ»- 42 (сорок два) голоси, або 0,017 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 13 (тринадцять) голосів, або 0,005%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-11 (одинадцять) голосів, або 0,005% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол № 1 засідання Лічильної комісії.
З 2-го питання порядку денного :
Секретар загальних зборів Татарський Л.А. пропонує Загальним зборам акціонерів у зв`язку з перейменуванням товариства затвердити нову редакцію статуту товариства та  внутрішні положення Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод» - про загальні збори акціонерів, наглядову раду, правління, до яких внесено зміни щодо найменування товариства, порядку інформування акціонерів та розподілу зо-бов` язань між членами правління ( розшифровано).
Голосування з 2-го питання порядку денного:
Про затвердження нової редакції статуту товариства, внутрішніх положень Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод» про загальні збори акціонерів, наглядову раду , правління.
Проект рішення: Затвердити нову редакцію статуту Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод», Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод», Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод», Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод» у зв`язку з приведенням статуту та внутрішніх положень у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
Доручити підписати нову редакцію статуту голові зборів Пличкану В.М. та секретарю зборів Татарському Л.А.
Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення :244068 (двісті сорок чотири тисячі шістдесят вісім) голосів, що становить  99,99 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 22 ( двадцять два) голоси, або     0,009%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-2 (два) голоси, або 0,001% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №2 засідання Лічильної комісії.

З 3-го питання порядку денного:
Секретар загальних зборів Татарський Л.А. у зв`язку із затвердженням нової редакції статуту ПАТ «ДнСЗ», внутрішніх положень ПАТ «ДнСЗ» надати обраним 11.04.2011року членам Наглядової ради ВАТ «ДнСЗ», Голові Правління ВАТ «ДнСЗ»- генеральному директорові заводу,  членам Правління ВАТ «ДнСЗ»  статус та повноваження відповідно членів Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» , Голови Правління ПАТ «ДнСЗ»- генерального директора заводу та членів Правління ПАТ «ДнСЗ».
Голосування з 3-го питання порядку денного:
3. Про  надання Наглядовій раді Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод»  статусу та повноважень Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод».

Проект рішення: Надати Наглядовій раді Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод» статус та повноваження Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод».
Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення:244079 (двісті сорок чотири тисячі сімдесят дев`ять) голосів, що становить 99,995 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 13 (тринадцять) голосів, або    0,005%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №3 Лічильної комісії.
Голосування з 4-го питання порядку денного:
Про надання Голові Правління ВАТ «ДнСЗ»- генеральному директору заводу статусу та повноважень Голови Правління ПАТ «ДнСЗ»- генерального директора заводу.
Проект рішення: Надати Голові Правління ВАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу статус та повноваження Голови Правління ПАТ «ДнСЗ»- генерального директора заводу.
Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 244036 (двісті сорок чотири тисячі тридцять шість ) голосів, що становить 99,977 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ»- 42 (сорок два) голоси, або 0,017% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 14 (чотирнадцять) голосів, або 0,006 %  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.

Протокол №4 Лічильної комісії.

Голосування з 5-го питання порядку денного:
Про надання  членам Правління ВАТ «ДнСЗ» статусу та повноважень членів Правління Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод».
Проект рішення: Надати членам Правління Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод» статус та повноваження членів Правління Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод».
Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 244036 (двісті сорок чотири тисячі тридцять шість ) голосів, що становить 99,977 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ»- 42 (сорок два) голоси, або 0,017% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 14 (чотирнадцять) голосів, або 0,006 %  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №5 Лічильної комісії.

Порядок денний вичерпано. Голова зборів оголосив збори закритими.

Днепропетровский стрелочный завод, 49034, Украина, г. Днепропетровск, ул. Белостоцкого, 181