Днепропетровский стрелочный завод, 49034, Украина, г. Днепропетровск, ул. Белостоцкого, 181Национальный лидер в разработке и производстве стрелочной продукции для Укрзалізниці, главный экспортер стрелочной продукции в страны СНГ и дальнего зарубежья

11.04.2011

ПРОТОКОЛ № 1/2011
Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
“Дніпропетровський стрілочний завод”

Дата складання протоколу: « 11 » квітня 2011 р.
Місце проведення загальних зборів: м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, буд.181.
Вид зборів: чергові.
Дата проведення зборів: «11» квітня 2011 р.
Час початку реєстрації учасників зборів: 14 год.00хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів: 14 год.45 хв.
Час відкриття зборів: 15 год.00 хв.
Час закриття зборів: 17 год.00 хв.
Час початку підрахунку голосів: 14 год.45 хв.
Дата складання переліку акціонерів,які мають право на участь у загальних зборах: 08.04.2011р.  станом на 11.04.2011р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1036
Загальна кількість голосуючих акцій товариства: 254560
Склад реєстраційної комісії: Нелюбов Олексій Дмитрович, Шевцова Наталія Валеріївна, Шостак Ольга Леонідівна. Протоколом №1 від 11.04.2011р. реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Нелюбова О.Д.
Кількість осіб, які зареєструвалися для участі в зборах: 26
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ВАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах : 244 010, що становить 95,8% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.
Кворум зборів: Загальні збори визнаються правомочними,якщо в них беруть участь акціонери, що мають більш як 60% голосів, що складає 152 737 голосів .
Відповідно до ст.41 Закону України «Про господарські товариства» кворум для проведення зборів досягнуто, загальні збори Протоколом №2 від 11.04.2011р. реєстраційної комісії визнані правомочними.
Голова загальних зборів: Пличкан Валерій Миколайович.
Секретар загальних зборів: Татарський Леонід Аркадійович.
Голосування по всім питанням порядку денного бюлетенями.
Всі проекти рішень запропоновані спільним рішенням Правління та Спостережної ради ВАТ «ДнСЗ» від 11.03.2011р. (протокол №3)

 

Порядок денний:

1.Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2.Звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками річного звіту за 2010 р. і балансом на 31.12.2010 р.
3.Звіт Спостережної ради за 2010р. та її аналіз діяльності Правління в 2010р.
4.Звіт Правління про фінансово - господарську діяльність в 2010р. і проект основних напрямів діяльності ВАТ “ДнСЗ” в 2011 р.
5.Затвердження річного звіту за 2010 рік, балансу на 31.12.2010 р., фінансових результатів за 2010 рік і основних напрямів розподілення чистого прибутку за 2010 рік.
6.Відкликання та обрання Спостережної ради товариства
7.Відкликання та обрання Голови Правління ВАТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу.
8.Відкликання та обрання членів Правління товариства .
9.Про зміну найменування із Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод» на Публічне акціонерне товариство «Дніпропетровський стрілочний завод» у зв`язку з приведенням статуту та інших внутрішніх положень у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
10.Про затвердження нової редакції статуту товариства , внутрішніх положень товариства про загальні збори акціонерів, наглядову раду, правління.
11.Про надання обраній Спостережній раді ВАТ «ДнСЗ» статусу та повноважень Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод», визначених затвердженими 11.04.2011р. Загальними зборами ВАТ «ДнСЗ» новою редакцією статуту товариства та Положенням про Наглядову раду.
12.Про надання Голові Правління ВАТ «ДнСЗ»- генеральному директору заводу статусу та повноважень Голови Правління ПАТ «ДнСЗ»- генерального директора заводу, визначених  затвердженими 11.04.2011р. Загальними зборами ВАТ «ДнСЗ» новою редакцією статуту та Положенням про Правління.
13.Про надання членам Правління ВАТ «ДнСЗ» статусу та повноважень членів Правління Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод», визначених затвердженими 11.04.2011р. Загальними зборами акціонерів ВАТ «ДнСЗ» новою редакцією статуту та Положенням про Правління.
14.Відкликання Ревізійної комісії товариства.
15.Прийняття рішення щодо нестворення Ревізійної комісії товариства.
16.Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів(контрактів) з членами Наглядової ради.
17.Про призначення особи, уповноваженої підписати цивільно - правові та трудові договори(контракти) з членами Наглядової ради.
18.Попереднє схвалення значних правочинів,ринкова вартість майна, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менше 50 відсотків вартості активів  за даними річної фінансової звітності за 2010 рік та можуть вчинятися в 2011році, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 1 000 000 тис. грн.,а саме:
- укладання договорів ( контрактів, інших правочинів)на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці,в тому числі за результатами тендерів на суму до 238 593тис.грн.
- укладання договорів ( контрактів, інших правочинів)на придбання металевого прокату від ВАТ МК «Азовсталь», або інших осіб,які здійснюють продаж продукції цього виробника,з метою забезпечення виробничого процесу товариства на суму  до 238 593тис.грн.
- укладання договорів ( контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них , іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів на суму до 238 593тис.грн., та надання Наглядовій раді повноважень щодо схвалення конкретних правочинів  в рамках цього попереднього схвалення.
19.Попереднє схвалення значних правочинів,ринкова вартість послуг, в тому числі фінансових,що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менше 50 відсотків вартості активів  за даними річної фінансової звітності за 2010 рік та можуть вчинитись в 2011році, з сукупною вартістю таких правочинів в розмірі 1 000 000тис. грн.,а саме:
- укладання договорів ( контрактів, інших правочинів) щодо отримання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, не виключно, але в тому числі від ТОВ «Менеджмент інвестицій», для поповнення обігових коштів на суму до 238593тис.грн., та надання Наглядовій раді ПАТ «ДнСЗ» повноважень щодо схвалення конкретних правочинів  в рамках цього попереднього схвалення.
20.Попереднє схвалення значних правочинів,ринкова вартість майна, що є предметом таких правочинів, складає 50 і більше відсотків вартості активів  за даними річної фінансової звітності за 2010 рік та можуть вчинятися в 2011році, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 3 000 000 тис. грн., а саме:
- укладання договорів ( контрактів, інших правочинів)на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці,в тому числі за результатами тендерів на суму до 1 000 000 тис.грн.
- укладання договорів ( контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату від ВАТ МК «Азовсталь», або інших осіб,які здійснюють продаж продукції цього виробника,з метою забезпечення виробничого процесу товариства на суму до 1 000 000 тис.грн.
- укладання договорів ( контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них , іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів на суму до 1 000 000 тис.грн., та надання Наглядовій раді повноважень щодо схвалення конкретних правочинів  в рамках цього попереднього схвалення.
21.Попереднє схвалення значних правочинів,ринкова вартість послуг, в тому числі фінансових,що є предметом таких правочинів, складає 50 і більше відсотків вартості активів  за даними річної фінансової звітності за 2010 рік та можуть вчинитись в 2011році, з граничною сукупною вартістю таких правочинів в розмірі 3 000 000тис. грн.,а саме:
- укладання договорів ( контрактів, інших правочинів) щодо отримання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, не виключно, але в тому числі від ТОВ «Менеджмент інвестицій», для поповнення обігових коштів на суму до 1 000 000тис.грн., та надання Наглядовій раді ПАТ «ДнСЗ» повноважень щодо схвалення конкретних правочинів  в рамках цього попереднього схвалення.

Робота за порядком денним:

З 1-го питання порядку денного: Голова загальних  зборів доповів, що спільним рішенням Правління та Спостережної ради від 11.03.2011р. запропоновано до обрання нового складу лічильної комісії обрати  лічильну комісію загальних зборів товариства у такому складі: Старишко Любов Олексіївну, Бідник Ганну Овсіївну,Бурбу Світлану Михайлівну. Підрахунок голосів з голосування за цим питанням порядку денного доручено провести реєстраційній комісії.

Голосування з 1-го питання порядку денного:
1.Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення:
На строк до обрання нового складу лічильної комісії обрати лічильну комісію загальних зборів товариства  у такому складі: Старишко Любов Олексіївна, Бідник Ганна Овсіївна, Бурба Світлана Михайлівна.
Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 244 009 (двісті сорок чотири тисячі дев`ять) голоси, що становить 99,9996 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ»- 0 (нуль)голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 (один)голос, або 0,0004%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол № 3 засідання Реєстраційної комісії  Загальних зборів ВАТ «ДнСЗ».

З 2-го питання порядку денного :
Голова Ревізійної комісії Татарський Л.А.: « Ревізійна комісія пропонує Загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт за 2010 рік і баланс на 31.12.2010 року з валютою балансу 477187 тис.грн.»
Голосування з 2-го питання порядку денного:
2.Звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками річного звіту за 2010 р. і балансом на 31.12.2010 р.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2010 рік та прийняти до відома її висновок за  підсумками річного звіту за 2010 р. і балансом на 31.12.2010р
Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 244 007 (двісті сорок чотири тисячі сім) голосів, що становить 99,9988 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ»- 0 (нуль)голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 (три)голоси, або 0,0012%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №1 Лічильної комісії.

З 3-го питання порядку денного:
Заступник Голови Спостережної ради Литвин Г.Ф.: « Спостережна рада оцінює роботу Правління в 2010 році позитивно та вносить пропозицію роботу Правління ВАТ «ДнСЗ» за звітний період визнати задовільною та затвердити баланс станом на 31.12.2010 р.»
Голосування з 3-го питання порядку денного:
3.Звіт Спостережної ради за 2010р. та її аналіз діяльності Правління в 2010р.
Проект рішення: Затвердити звіт Спостережної ради за 2010 р. та прийняти до відома її аналіз діяльності Правління в 2010р.
Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 244 008 (двісті сорок чотири тисячі вісім) голосів, що становить 99,9992 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ»- 0 (нуль)голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 (два)голоси, або 0,0008%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №2 Лічильної комісії.

З 4-го питання порядку денного:
Голова Правління ВАТ «ДнСЗ»- генеральний директор заводу Тараненко С.Д. подав звіт Правління про фінансово-господарську діяльність в 2010 році та основні напрями діяльності товариства в 2011 році.
Голосування з 4-го питання порядку денного:
4.Звіт Правління про фінансово - господарську діяльність в 2010р. і проект основних напрямів діяльності ВАТ “ДнСЗ” в 2011 р.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарчу діяльність в 2010р. і проект  основних напрямів діяльності ВАТ «ДнСЗ» в 2011р.
Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 244008 (двісті сорок чотири тисячі вісім) голосів, що становить 99,9992 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ»- 0 (нуль)голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 (два)голоси, або 0,0008%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №3 Лічильної комісії.

З 5-го питання порядку денного:
Член Правління, головний бухгалтер Єлисеєва С.П.: « Валюта балансу на 31.12.2010 р. становить 477 187 тис.грн. Загальна сума витрат склала 712 835 тис.грн. Чистий прибуток за 2010 рік склав 69054,391 тис.грн. Пропонується чистий прибуток за 2010 рік розподілити за напрямами : а)до фонду дивідендів 1018,24 тис. грн., на поповнення власних оборотних коштів 68036,151тис.грн.».
Голосування з 5-го питання порядку денного:
5.Затвердження річного звіту за 2010 рік, балансу на 31.12.2010 р., фінансових результатів за 2010 рік і основних напрямів розподілення чистого прибутку за 2010 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт за 2010 рік, баланс на 31.12.2010р. з валютою балансу 477 187 тис.грн. і фінансові результати за 2010рік. Всі витрати в сумі 712 835 тис.грн., відображені у звіті про фінансові результати за 2010 рік, визнати обґрунтованими та викликаними виробничо - господарською необхідністю.
Встановити, що чистий прибуток за 2010 рік в сумі 69054,391 тис. грн. розподіляється за такими напрямами:
а) до фонду дивідендів за 2010 рік – 1018,24 тис. грн., з нарахуванням 4 грн. на 1 акцію;нарахування - пропорційно часткам учасників у статутному капіталі станом на дату складення переліку осіб,які мають право на отримання дивідендів; виплата - грошовими коштами: -учасникам-юридичним особам - шляхом перерахування на їх поточні рахунки;
- учасникам-фізичним особам-робітникам ВАТ “ДнСЗ”- перерахуванням на їх зарплатні картки;
- іншим учасникам-фізичним особам-готівкою з каси ВАТ “ДнСЗ”;
дата початку виплати – 11.05.2011р.,дата закінчення виплати – 11.10.2011р., після чого вони депонуються та сплачуються як депоненти.
б) на поповнення власних оборотних коштів – 68036,151 тис. грн.
Витрати у 2011 році, не пов'язані з виробництвом, здійснювати згідно затвердженим основним напрямам діяльності в 2011 році у межах власних оборотних коштів, а в  необхідних випадках – із залученням позикових коштів
Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 244008 (двісті сорок чотири тисячі вісім) голосів, що становить 99,9992 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ»- 0 (нуль)голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 (два)голоси, або 0,0008%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №4 Лічильної комісії.

З 6-го питання порядку денного:Голова Ревізійної комісії Татарський Л.А.: «На цих зборах будемо приймати нову редакцію статуту, за якою термін повноважень органів управління обмежений трьома роками, тому є необхідність переобрати Спостережну раду. »
Голосування з 6-го питання порядку денного:
6. Відкликання та обрання Спостережної ради товариства
Проект рішення: Відкликати членів Спостережної ради ВАТ «ДнСЗ» Краснова Загіда Генадійовича (  Голову Спостережної ради), Литвина Григорія Федоровича ( заступника Голови Спостережної ради), Пличкана Валерія Миколайовича ( секретаря Спостережної ради), Тараненко Ірину Вікторівну, Сосновського Мирона Ярославовича. Обрати  Спостережну раду ВАТ «ДнСЗ» у складі:Краснов Загід Генадійович, Литвин Григорій Федорович, Тараненко Ірина Вікторівна, Сосновський Мирон Ярославович, Левін Ігор Абоамович.
Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 243979 (двісті сорок три тисячі дев`ятсот сімдесят дев`ять) голосів, що становить 99,9873 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ»- 11 (одинадцять)голосів, або 0,0045% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 20 (двадцять)голосів, або 0,0082%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №5 Лічильної комісії.

З 7-го питання порядку денного: Голова Ревізійної комісії з тих же причин запропонував переобрати Голову Правління ВАТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу.
Голосування з 7-го питання порядку денного:
7.Відкликання та обрання Голови Правління ВАТ «ДнСЗ»- генерального директора заводу.
         Проект рішення: Відкликати Голову Правління ВАТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу Тараненко Сергія Дмитровича.
Обрати Головою Правління ВАТ «ДнСЗ» - генеральним директором заводу Тараненко Сергія Дмитровича. 
Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 243 990 (двісті сорок три тисячі дев`ятсот дев`яносто) голосів, що становить 99,9918 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ»- 0 (нуль)голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 20 (двадцять)голосів, або 0,0082% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №6 Лічильної комісії.

З 8-го питання порядку денного : Голова Ревізійної комісії також запропонував переобрання членів Правління.
Голосування з 8-го питання порядку денного:
8.Відкликання та обрання членів Правління товариства .
Проект рішення: Відкликати  членів Правління ВАТ «ДнСЗ» : Крячко Валерія Олександровича ( Першого заступника Голови Правління ВАТ «ДнСЗ»), Заприводу Юрія Петровича ( заступника Голови Правління ВАТ «ДнСЗ»), Єлисеєву Світлану Павлівну, Левіна Олега Ігоровича,  Сидоренко Тамару Павлівну, Корноухову Клару Володимирівну.
Обрати до складу Правління ВАТ «ДнСЗ» Крячко Валерія Олександровича, Заприводу Юрія Петровича, Єлисеєву Світлану Павлівну, Тлябічева Адама Магомедовича, Сидоренко Тамару Павлівну, Корноухову Клару Володимирівну
Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 243 989 (двісті сорок три тисячі дев`ятсот вісімдесят дев`ять) голосів, що становить 99,9914 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ»- 0 (нуль)голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 21 (двадцять один )голос, або 0,0086%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №7 Лічильної комісії.

З 9-го питання порядку денного: Голова загальних зборів: Законом України «Про акціонерні товариства» передбачено зміну найменування типу товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне. Але 08.04.2011р. Верховна рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» та інших законодавчих актів України» щодо відновлення на законодавчому рівні назви відкрите акціонерне товариство.
Голосування з 9-го питання порядку денного: Про зміну найменування із Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод» на Публічне акціонерне товариство «Дніпропетровський стрілочний завод» у зв`язку з приведенням статуту та інших внутрішніх положень у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
Проект рішення: Змінити найменування «Відкрите акціонерне товариство «Дніпропетровський стрілочний завод» на «Публічне акціонерне товариство «Дніпропетровський стрілочний завод» у зв`язку з приведенням статуту та інших внутрішніх положень у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 123(сто двадцять три)голоси, що становить 0,0504 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ»- 243868(двісті сорок три тисячі вісімсот шістдесят вісім) голосів, або 99,9418% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 19( дев`ятнадцять ) голосів, або 0,0078%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення не прийняте.
Протокол №8 Лічильної комісії.

З 10-го питання порядку денного: Голова загальних зборів у зв`язку із необхідністю привести статут та внутрішні положення товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» запропонував затвердити нову редакцію статуту та внутрішні положення.
Голосування з 10-го питання порядку денного: Про затвердження нової редакції статуту товариства , внутрішніх положень товариства про загальні збори акціонерів, наглядову раду, правління.
Проект рішення: Затвердити нову редакцію статуту акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод» , Положення про Загальні збори акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод», Положення про Наглядову раду акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод», Положення про Правління акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод» у зв`язку з приведенням статуту та інших внутрішніх положень у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
Доручити підписати нову редакцію статуту голові зборів Пличкану В.М. та секретарю зборів Татарському Л.А.
          Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 243 989(двісті сорок три тисячі дев`ятсот вісімдесят дев`ять) голосів, або 99,9914%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 1(один) голос, або 0,0004% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 20( двадцять ) голосів, або 0,0082%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №9 Лічильної комісії.

З 11-го питання порядку денного: Голова Ревізійної комісії Татарський Л.А. запропонував у зв`язку з затвердженням нової редакції статуту надати статус та повноваження Наглядової ради обраній Спостережній раді ВАТ «ДнСЗ».
Голосування з 11-го питання порядку денного:Про надання обраній Спостережній раді ВАТ «ДнСЗ» статусу та повноважень Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод», визначених затвердженими 11.04.2011р. Загальними зборами ВАТ «ДнСЗ» новою редакцією статуту товариства та Положенням про Наглядову раду.
Проект рішення: Надати обраній Спостережній раді ВАТ «ДнСЗ» статус та повноваження Наглядової ради акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод», визначені затвердженою 11.04.2011р. Загальними зборами ВАТ «ДнСЗ» новою редакцією статуту акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод».
Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 243 989(двісті сорок три тисячі дев`ятсот вісімдесят дев`ять) голосів, або 99,9914%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 1(один) голос, або 0,0004% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 21( двадцять один ) голос, або 0,0086%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення  прийняте.
Протокол №10 Лічильної комісії.

З 12-го питання порядку денного: Голова загальних зборів запропонував надати Голові Правління ВАТ «ДнСЗ»- генеральному директору заводу статус та повноваження, визначені новою редакцією статуту та Положенням про Правління.
Голосування з 12- го питання порядку денного: Про надання Голові Правління ВАТ «ДнСЗ»- генеральному директору заводу статусу та повноважень Голови Правління ПАТ «ДнСЗ»- генерального директора заводу, визначених  затвердженими 11.04.2011р. Загальними зборами ВАТ «ДнСЗ» новою редакцією статуту та Положенням про Правління.
Проект рішення: Надати Голові Правління ВАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу статус та повноваження Голови Правління - генерального директора заводу, визначені затвердженими 11.04.2011р. Загальними зборами ВАТ «ДнСЗ» новою редакцією статуту акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод» та прийнятим Положенням про Правління акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод».
Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 243 991(двісті сорок три тисячі дев`ятсот дев`яносто один) голос, або 99,9922%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 1(один) голос, або 0,0004% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 19( дев`ятнадцять ) голосів, або 0,0078%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення  прийняте.
Протокол №11 Лічильної комісії.

З 13-го питання порядку денного: Голова загальних зборів також запропонував надати обраним членам Правління ВАТ «ДнСЗ» статус та повноваження членів Правління, визначені новою редакцією статуту та прийнятим Положенням про Правління.
Голосування з 13-го питання порядку денного: Про надання  членам Правління ВАТ «ДнСЗ» статусу та повноважень членів Правління Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод», визначених затвердженими 11.04.2011р. Загальними зборами акціонерів ВАТ «ДнСЗ» новою редакцією статуту та Положенням про Правління.
Проект рішення: Надати членам Правління ВАТ «ДНСЗ» статус та повноваження членів Правління акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод», визначені затвердженими 11.04.2011р. Загальними зборами ВАТ «ДнСЗ» новою редакцією статуту акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод» та Положенням про Правління акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод».
Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 243 990(двісті сорок три тисячі дев`ятсот дев`яносто) голосів, або 99,9918%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 20( двадцять ) голосів, або 0,0082%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №12 Лічильної комісії.

З 14-го питання порядку денного: Голова загальних зборів запропонував відкликати  Ревізійну комісію.
Голосування з 14-го питання порядку денного: Відкликання  Ревізійної комісії товариства.
Проект рішення:  Відкликати Ревізійну комісію ВАТ «ДнСЗ» у складі Татарського Леоніда Аркадійовича (Голови Ревізійної комісії), Булгакової Наталії Іванівни(секретаря Ревізійної комісії), Усаткіної Ірини Григорівни
Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 243 989(двісті сорок три тисячі дев`ятсот вісімдесят дев`ять ) голосів, або 99,9914%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 1(один) голос, або 0,0004 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 20( двадцять ) голосів, або 0,0082%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.

Рішення  прийняте.
Протокол №13 Лічильної комісії.

З 15-го питання порядку денного: Голова загальних зборів запропонував не створювати Ревізійної комісії, оскільки обрання її  не є обов`язковим.
Голосування з 15-го питання порядку денного: Прийняття рішення щодо нестворення Ревізійної комісії товариства.
Проект рішення: Не створювати Ревізійну комісію товариства у зв`язку із тим, що статтею 73 «Закону України про акціонерні товариства» із змінами, визначеними  «Законом України « Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» №2994-YI від 03.02.2011р. обрання ревізійної комісії ( ревізора) не є обов`язковим.
Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 243 990(двісті сорок три тисячі дев`ятсот дев`яносто) голосів, або 99,9918%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 20( двадцять ) голосів, або 0,0082%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення  прийняте.
Протокол №14 Лічильної комісії.

З 16-го питання порядку денного: секретар загальних зборів Татарський Л.А. зачитав проекти цивільно - правових та трудових договорів (контрактів)з членами Наглядової ради.
Голосування з 16-го питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів(контрактів) з членами Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити умови трудового контракту з Головою Наглядової ради та умови цивільно- правових договорів з членами Наглядової ради.
Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 243 990(двісті сорок три тисячі дев`ятсот дев`яносто) голосів, або 99,9918%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 20( двадцять ) голосів, або 0,0082%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №15 Лічильної комісії.

З 17-го питання порядку денного: секретар загальних зборів Татарський Л.А. запропонував уповноважити підписати цивільно - правові договори з членами Наглядової ради та  трудовий контракти з Головою  Наглядової ради Тараненка С.Д.
Голосування з 17-го питання порядку денного: Про призначення особи, уповноваженої підписати цивільно - правові та трудові договори(контракти) з членами Наглядової ради.
Проект рішення: Уповноважити підписати трудовий контракт з Головою Наглядової ради та цивільно- правові договори з членами Наглядової ради Тараненко Сергія Дмитровича.                    
Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 243 990(двісті сорок три тисячі дев`ятсот дев`яносто) голосів, або 99,9918%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 20( двадцять ) голосів, або 0,0082%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення  прийняте.
Протокол №16 Лічильної комісії.

З 18-го та 19-го питань порядку денного: секретар загальних зборів Татарський Л.А. запропонував попередньо схвалити значні правочини, що можуть вчинитись в 2011році, якщо сума таких правочинів перевищує 25, але менше 50 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2010рік.
Голосування з 18-го питання порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів,ринкова вартість майна, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менше 50 відсотків вартості активів  за даними річної фінансової звітності за 2010 рік та можуть вчинятися в 2011році, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 1 000 000тис. грн.,а саме:
- укладання договорів ( контрактів, інших правочинів)на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці,в тому числі за результатами тендерів на суму до 238 593 тис.грн.
- укладання договорів ( контрактів, інших правочинів)на придбання металевого прокату від ВАТ МК «Азовсталь», або інших осіб,які здійснюють продаж продукції цього виробника,з метою забезпечення виробничого процесу товариства на суму до 238 593 тис.грн.
- укладання договорів ( контрактів, інших правочинів)на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них , іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів на суму до 238 593 тис.грн., та надання Наглядовій раді повноважень щодо схвалення конкретних правочинів  в рамках цього попереднього схвалення.
Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, якщо ринкова вартість майна, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менше 50 відсотків вартості активів  за даними річної фінансової звітності за 2010 рік , та які можуть вчинятися в 2011році, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 1 000 000 тис. грн.,а саме:
- укладання договорів ( контрактів, інших правочинів)на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці,в тому числі за результатами тендерів на суму до 238 593 тис.грн.
- укладання договорів ( контрактів, інших правочинів)на придбання металевого прокату від ВАТ МК «Азовсталь», або інших осіб,які здійснюють продаж продукції цього виробника,з метою забезпечення виробничого процесу товариства на суму до 238 593 тис.грн.
- укладання договорів ( контрактів, інших правочинів)на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них , іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів на суму до 238 593 тис.грн. Надати Наглядовій раді повноваження щодо схвалення конкретних правочинів  в рамках цього попереднього схвалення.
Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 243 990(двісті сорок три тисячі дев`ятсот дев`яносто) голосів, або 99,9918%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 20( двадцять ) голосів, або 0,0082%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення  прийняте.
Протокол №17 Лічильної комісії.
Голосування з 19-го питання порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів,ринкова вартість послуг, в тому числі фінансових,що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менше 50 відсотків вартості активів  за даними річної фінансової звітності за 2010 рік та можуть вчинитись в 2011році, з сукупною вартістю таких правочинів в розмірі 1 000 000тис. грн.,а саме:
- укладання договорів ( контрактів, інших правочинів) щодо отримання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, не виключно, але в тому числі від ТОВ «Менеджмент інвестицій», для поповнення обігових коштів на суму до 238 593 тис.грн., та надання Наглядовій раді ПАТ «ДнСЗ» повноважень щодо схвалення конкретних правочинів  в рамках цього попереднього схвалення.

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, якщо ринкова вартість послуг, в тому числі фінансових,що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менше 50 відсотків вартості активів  за даними річної фінансової звітності за 2010 рік, та які можуть вчинятися в 2011році, з сукупною вартістю таких правочинів в розмірі 1 000 000 тис. грн.,а саме:
- укладання договорів ( контрактів, інших правочинів) щодо отримання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, не виключно, але в тому числі від ТОВ «Менеджмент інвестицій», для поповнення обігових коштів на суму до 238 593 тис.грн. Надати Наглядовій раді повноваження щодо схвалення конкретних правочинів  в рамках цього попереднього схвалення.
Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:     
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 243 990(двісті сорок три тисячі дев`ятсот дев`яносто) голосів, або 99,9918%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 20( двадцять ) голосів, або 0,0082%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення  прийняте.
Протокол №18 Лічильної комісії.
З 20-го та 21-го питань порядку денного: секретар загальних зборів Татарський Л.А. запропонував попереднє схвалити значні правочини, що можуть вчинитись в 2011р., якщо сума таких правочинів складає 50 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2010 рік.
Голосування з 20-го питання порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів,ринкова вартість майна, що є предметом таких правочинів, складає 50 і більше відсотків вартості активів  за даними річної фінансової звітності за 2010 рік та можуть вчинятися в 2011році, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 3 000 000 тис. грн.,а саме:
- укладання договорів ( контрактів, інших правочинів)на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці,в тому числі за результатами тендерів на суму до 1 000 000 тис.грн.
- укладання договорів ( контрактів, інших правочинів)на придбання металевого прокату від ВАТ МК «Азовсталь», або інших осіб,які здійснюють продаж продукції цього виробника,з метою забезпечення виробничого процесу товариства на суму до 1 000 000 тис.грн.
- укладання договорів ( контрактів, інших правочинів)на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них , іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів на суму до 1 000 000 тис.грн., та надання Наглядовій раді повноважень щодо схвалення конкретних правочинів  в рамках цього попереднього схвалення. 
Проект рішення:  Попередньо схвалити значні правочини, якщо ринкова вартість майна, що є предметом таких правочинів, складає 50 і більше відсотків вартості активів  за даними річної фінансової звітності за 2010 рік ,та які можуть вчинятися в 2011році, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 3 000 000 тис. грн.,
а саме:
- укладання договорів ( контрактів, інших правочинів)на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці,в тому числі за результатами тендерів на суму до 1 000 000 тис.грн.
- укладання договорів ( контрактів, інших правочинів)на придбання металевого прокату від ВАТ МК «Азовсталь», або інших осіб,які здійснюють продаж продукції цього виробника,з метою забезпечення виробничого процесу товариства на суму до 1 000 000 тис.грн.
- укладання договорів ( контрактів, інших правочинів)на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них , іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів на суму до 1 000 000тис.грн.Надати Наглядовій раді повноваження щодо схвалення конкретних правочинів  в рамках цього попереднього схвалення.
Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 243 990(двісті сорок три тисячі дев`ятсот дев`яносто) голосів, або 99,9918%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 20( двадцять ) голосів, або 0,0082%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.

Рішення прийняте.
Протокол №19 Лічильної комісії.
Голосування з 21-го питання порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів,ринкова вартість послуг, в тому числі фінансових,що є предметом таких правочинів, складає 50 і більше відсотків вартості активів  за даними річної фінансової звітності за 2010 рік та можуть вчинитись в 2011році, з граничною сукупною вартістю таких правочинів в розмірі 3 000 000тис. грн.,а саме:
- укладання договорів ( контрактів, інших правочинів) щодо отримання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, не виключно, але в тому числі від ТОВ «Менеджмент інвестицій», для поповнення обігових коштів на суму до 1 000 000 тис.грн., та надання Наглядовій раді ПАТ «ДнСЗ» повноважень щодо схвалення конкретних правочинів  в рамках цього попереднього схвалення.
Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, якщо ринкова вартість послуг, в тому числі фінансових,що є предметом таких правочинів, складає 50 і більше відсотків вартості активів  за даними річної фінансової звітності за 2010 рік , та які можуть вчинятися в 2011році, з граничною сукупною вартістю таких правочинів в розмірі 3 000 000 тис. грн.,а саме:
- укладання договорів ( контрактів, інших правочинів) щодо отримання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, не виключно, але в тому числі від ТОВ «Менеджмент інвестицій», для поповнення обігових коштів на суму до 1 000 000тис.грн. Надати Наглядовій раді повноваження щодо схвалення конкретних правочинів  в рамках цього попереднього схвалення.
Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 243 990(двісті сорок три тисячі дев`ятсот дев`яносто) голосів, або 99,9918%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 20( двадцять ) голосів, або 0,0082%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення  прийняте.
Протокол №20 Лічильної комісії.
Порядок денний вичерпаний. Голова зборів оголосив збори закритими.

Днепропетровский стрелочный завод, 49034, Украина, г. Днепропетровск, ул. Белостоцкого, 181