Днепропетровский стрелочный завод, 49034, Украина, г. Днепропетровск, ул. Белостоцкого, 181Национальный лидер в разработке и производстве стрелочной продукции для Укрзалізниці, главный экспортер стрелочной продукции в страны СНГ и дальнего зарубежья

30.03.2012

ПРОТОКОЛ № 1/2012 від 30.03.2012р.
Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД"

Дата складання протоколу: « 30 » березня 2012р.
Місце проведення загальних зборів: м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, буд.181, Актова зала заводоуправління.
Вид зборів: чергові.
Дата проведення зборів: «30» березня 2012 р.
Час початку реєстрації учасників зборів: 10 год.00хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів: 10 год.45 хв.
Час відкриття зборів: 11 год.00 хв.
Час закриття зборів: 12 год.30 хв.
Дата складання переліку акціонерів,які мають право на участь у загальних зборах: 27.03.2012р.  станом на 24.00 26.03.2012р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1032
Загальна кількість голосуючих акцій товариства: 254560
Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» від 14.03.2012р.
( Протокол № 140312).
Склад реєстраційної комісії: Нелюбов Олексій Дмитрович, Шевцова Наталія Валеріївна, Шостак Ольга Леонідівна. Протоколом №1 від 30.03.2012р. реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Нелюбова О.Д.
Кількість осіб, які зареєструвалися для участі в зборах: 29
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах : 244 160, що становить 95,9% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.
Кворум зборів: Загальні збори визнаються правомочними,якщо в них беруть участь акціонери, що мають більш як 60% голосів, що складає 152 737 голосів .
Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення зборів досягнуто, загальні збори Протоколом №2 від 30.03.2012р. реєстраційної комісії визнані правомочними.
Голова загальних зборів: Литвин Григорій Федорович.
Секретар загальних зборів: Татарський Леонід Аркадійович.
Голосування по всім питанням порядку денного бюлетенями.
Всі проекти рішень запропоновані спільним рішенням Правління та Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» від 14.03.2012р. (протокол №3)
Регламент роботи зборів, запропонований спільним рішенням Правління та Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» від 14.03.2012р., прийнятий Загальними зборами без заперечень.

Порядок денний:
1.Звіт Наглядової ради за 2011р. та її аналіз діяльності Правління в 2011р.
2.Звіт Правління про фінансово - господарську діяльність в 2011р. і проект основних напрямів діяльності ПАТ "ДнСЗ" в 2012 р.

3.Затвердження річного звіту за 2011 рік, балансу на 31.12.2011 р., фінансових результатів за 2011 рік і визначення основних напрямів розподілення чистого прибутку за 2011 рік.
4. Про внесення змін до статуту ПАТ «ДнСЗ», не пов`язаних зі змінами статутного капіталу, шляхом викладення його в новій редакції.
5.Затвердження нової редакції внутрішніх положень товариства: про загальні збори акціонерного товариства, наглядову раду, правління.
6. Схвалення значних правочинів, які були вчинені товариством в період з 11.04.2011 року по 30 березня 2012 року та  ринкова вартість майна або послуг, що були їх предметом, перевищила 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік.
7. Схвалення значних правочинів, які були вчинені товариством в період з 11.04.2011 року по 30 березня 2012 року та  ринкова вартість майна або послуг, що були їх предметом, становила 50 та більше відсотків вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг , що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік , з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 1 000 000 тис. грн., та надання голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноважень вчиняти такі правочини , а саме:
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці, в тому числі за результатами тендерів на суму до 249 664 тис. грн.;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату від ПАТ МК «Азовсталь», ТОВ «Метинвест-Украина» або інших осіб , які здійснюють продаж продукції ПАТ МК «Азовсталь» або інших виробників, з метою забезпечення виробничого процесу товариства на суму до 249 664 тис. грн.;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів на суму до 249 664 тис. грн.;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, не виключно, але в тому числі від ТОВ «Менеджмент інвестицій», для поповнення обігових коштів на суму до 249 664 тис. грн.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2011 рік , з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 4 000 000 тис. грн., та надання голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноважень вчиняти такі правочини, а саме:
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів  для  потреб  Укрзалізниці, в  тому  числі  за  результатами  тендерів на суму до 1000 000 тис. грн.
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату від ПАТ МК «Азовсталь», ТОВ «Метинвест-Украина» або інших осіб, які здійснюють продаж продукції ПАТ МК «Азовсталь» або інших виробників, з метою забезпечення виробничого процесу товариства на суму до 1 000 000 тис. грн.
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів на суму до 1 000 000 тис. грн.
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання позик, позичок, кредитів від різних фінансових
установ, не виключно, але в тому числі від ТОВ «Менеджмент інвестицій», для поповнення обігових коштів на суму до 1 000 000тис. грн.
Робота за порядком денним:
З 1-го питання порядку денного:
Заступник Голови Наглядової ради Литвин Г.Ф.: «Наглядова рада оцінює роботу Правління в 2011 році позитивно та вносить пропозицію роботу Правління ПАТ «ДнСЗ» за звітний період визнати задовільною та затвердити баланс станом на 31.12.2011 р.»
Голосування з 1-го питання порядку денного:
1.Звіт Наглядової ради за 2011р. та її аналіз діяльності Правління в 2011р.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової  ради за 2011 р. та прийняти до відома її аналіз діяльності Правління в 2011р.
Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 244 159 (двісті сорок чотири тисячі сто п`ятдесят дев`ять) голосів, що становить 99,9996 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ»- 0 (нуль)голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 (один)голос, або 0,0004%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №1 Лічильної комісії.
З 2-го питання порядку денного:
Голова Правління ПАТ «ДнСЗ»- генеральний директор заводу Тараненко С.Д. подав звіт Правління про фінансово-господарську діяльність в 2011 році та основні напрями діяльності товариства в 2012 році.
Голосування з 2-го питання порядку денного:
2. Звіт Правління про фінансово - господарську діяльність в 2011р. і проект основних напрямів діяльності ПАТ "ДнСЗ" в 2012 р.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність в 2011р. і проект основних напрямів діяльності ПАТ «ДнСЗ» в 2012р.
Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 244159 (двісті сорок чотири тисячі сто п`ятдесят дев`ять) голосів, що становить 99,9996 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ»- 0 (нуль)голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 (один)голос, або 0,0004%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №2 Лічильної комісії.
З 3-го питання порядку денного:
Член Правління, головний бухгалтер Єлисеєва С.П.: « Валюта балансу на 31.12.2011 р. становить 499 329 тис. грн. Загальна сума витрат склала 561493 тис. грн. Чистий прибуток за 2011 рік склав 56464 тис. грн. Пропонується чистий прибуток за 2011 рік розподілити за напрямами : а)до фонду дивідендів 2545,6 тис. грн., на поповнення власних оборотних коштів 53918,4 тис.грн.».
Голосування з 3-го питання порядку денного:
3. Затвердження річного звіту за 2011 рік, балансу на 31.12.2011 р., фінансових результатів за 2011 рік і визначення основних напрямів розподілення чистого прибутку за 2011 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт за 2011 рік,  баланс на 31.12.2011р. з валютою балансу 499329 тис. грн. і фінансові результати за 2011рік. Всі витрати в сумі 561493 тис. грн., відображені у звіті про фінансові результати за 2011 рік, визнати обґрунтованими та викликаними виробничо - господарською необхідністю.
Встановити, що чистий прибуток за 2011 рік в сумі 56464 тис. грн.  розподіляється за такими напрямами:
а)до фонду дивідендів за 2011 рік –2545,6тис. грн., з нарахуванням  10  грн. на 1 акцію;нарахування - пропорційно часткам учасників у статутному капіталі станом на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів; виплата - грошовими коштами: -учасникам-юридичним особам - шляхом перерахування на їх поточні рахунки;
-учасникам-фізичним особам-робітникам ПАТ "ДнСЗ"- перерахуванням на їх зарплатні картки;
- іншим учасникам-фізичним особам-готівкою з каси ПАТ "ДнСЗ";
дата початку виплати – 28.04.2012р.,дата закінчення виплати – 28.09.2012р.,після чого вони депонуються та сплачуються як депоненти; 
б)на поповнення власних оборотних коштів –  53918,4 тис. грн.
Витрати у 2012 році, не пов'язані з виробництвом, здійснювати відповідно до затверджених основних напрямів діяльності в 2012 році у межах власних оборотних коштів, а в  необхідних випадках  – із залученням позикових коштів.
Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 244158 (двісті сорок чотири тисячі сто п`ятдесят вісім) голосів, що становить 99,9992 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ»- 0 (нуль)голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 (один)голос, або 0,0004%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-1 (один ) голос, або 0,0004% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №3 Лічильної комісії.
З 4-го питання порядку денного:акціонер Татарський Л.А.: «На цих зборах будемо приймати нову редакцію статуту з метою повного приведення його у відповідність до законодавства України, визначення форми власності, внесення деяких уточнень.
Голосування з 4-го питання порядку денного:
4. Про внесення змін до статуту ПАТ «ДнСЗ», не пов`язаних зі змінами статутного капіталу, шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення: Затвердити нову редакцію статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД". Доручити підписати нову редакцію статуту голові зборів Литвину Г.Ф. та секретарю зборів Татарському Л.А.
Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 244159(двісті сорок чотири тисячі сто п`ятдесят дев`ять)голосів, що становить 99,9996 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ»- 0(нуль) голосів, або 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1( один ) голос, або 0,0004%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення  прийняте.
Протокол №4 Лічильної комісії.
З 5-го питання порядку денного: акціонер Татарський Л.А. запропонував у зв`язку з затвердженням нової редакції статуту прийняти оновлені внутрішні положення про Загальні збори акціонерного товариства, Наглядову раду та Правління.
Голосування з 5-го питання порядку денного:
5.Затвердження нової редакції внутрішніх положень товариства: про загальні збори акціонерного товариства, наглядову раду, правління.
Проект рішення: Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД".
Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 244159(двісті сорок чотири тисячі сто п`ятдесят дев`ять) голосів, або 99,9996%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1(один ) голос, або 0,0004%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення  прийняте.
Протокол №5 Лічильної комісії.
З 6-го питання порядку денного: Перший заступник голови Правління Крячко В.О. доповів про значні правочини, вчинені за період з 11.04.2011р. по 30.03.2012.р. та запропонував схвалити їх.
Голосування з 6- го питання порядку денного:
6.Схвалення значних правочинів, які були вчинені товариством в період з 11.04.2011 року по 30 березня 2012 року та  ринкова вартість майна або послуг, що були їх предметом, перевищила 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік.
Проект рішення: Схвалити значні правочини, що вчинені Товариством з 11квітня 2011р. по 30 березня 2012 року, ринкова вартість предмету яких перевищила 25 відсотків, але була менша 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної звітності за 2010 рік, а саме: з ТОВ «Метінвест-Україна», з ДП «Укрзалізничпостач» та з ТОО «ТД «Проммашкомплект».
Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 244 159(двісті сорок чотири тисячі сто п`ятдесят дев`ять) голос, або 99,9996%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голос, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1( один ) голос, або 0,0004%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення  прийняте.
Протокол №6 Лічильної комісії.
З 7-го питання порядку денного: Перший заступник голови Правління Крячко В.О. доповнив інформацію про значні правочини, вчинені за період з 11.04.2011р. по 30.03.2012.р. та запропонував схвалити їх.
Голосування з 7-го питання порядку денного:
7.Схвалення значних правочинів, які були вчинені товариством в період з 11.04.2011 року по 30 березня 2012 року та  ринкова вартість майна або послуг, що були їх предметом, становила 50 та більше відсотків вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік.
Рішення з цього питання приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, тобто 127280+1голос.
Проект рішення: Схвалити значні правочини , що вчинені Товариством з 11квітня 2011р. по 30 березня 2012 року, ринкова вартість предмету яких становила 50 та більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної звітності за 2010 рік,а саме: з ДП «Укрзалізничпостач» та з ТОВ «Менеджмент інвестицій».
Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 244 159(двісті сорок чотири тисячі сто п`ятдесят дев`ять) голосів, або 99,9996%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1(один ) голос, або 0,0004%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №7 Лічильної комісії.
З 8-го питаня порядку денного: перший заступник голови Правління Крячко В.О. запропонував попередньо схвалити значні правочини, що можуть вчинитись на протязі одного року з дати прийняття рішення з цього питання, якщо сума таких правочинів перевищує 25, але менше 50 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2011рік.
Голосування з 8-го питання порядку денного:
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг , що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік , з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 1 000 000 тис. грн., та надання голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноважень вчиняти такі правочини , а саме:
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці, в тому числі за результатами тендерів на суму до 249 664 тис. грн.;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату від ПАТ МК «Азовсталь», ТОВ «Метинвест- Украина» або інших осіб , які здійснюють продаж продукції ПАТ МК «Азовсталь» або інших виробників, з метою забезпечення виробничого процесу товариства на суму до 249 664 тис. грн.;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів на суму до 249 664 тис. грн.;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, не виключно, але в тому числі від ТОВ «Менеджмент інвестицій», для поповнення обігових коштів на суму до 249 664 тис. грн.
Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття даного рішення,  якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менше 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2011 рік ,  з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 1000000тис. грн.,
а саме:
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці, в тому числі за результатами тендерів на суму до 249 664 тис. грн.;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату від ПАТ МК «Азовсталь», ТОВ «Метинвест- Украина» або інших осіб , які здійснюють продаж продукції ПАТ МК «Азовсталь» або інших виробників, з метою забезпечення виробничого процесу товариства на суму до 249 664 тис. грн.;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів на суму до 249 664 тис. грн.;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, не виключно, але в тому числі від ТОВ «Менеджмент інвестицій», для поповнення обігових коштів на суму до 249 664 тис. грн.
Надати голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноваження вчиняти такі правочини.
Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 244 159(двісті сорок чотири тисячі сто п`ятдесят дев`ять) голосів, або 99,9996%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1(один ) голос, або 0,0004%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення  прийняте.
Протокол №8 Лічильної комісії.
З 9-го питаня порядку денного: перший заступник голови Правління Крячко В.О. запропонував попередньо схвалити значні правочини, що можуть вчинитись на протязі одного року з дати прийняття рішення з цього питання, якщо сума таких правочинів складає 50 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2011рік.
Рішення з цього питання приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, тобто 127280+1голос.
Голосування з 9-го питання порядку денного:
Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття даного рішення,  якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить50 і більше  відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2011 рік ,  з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 4000000тис. грн.,
а саме:
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці, в тому числі за результатами тендерів на суму до 1000000 тис. грн.;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату від ПАТ МК «Азовсталь», ТОВ «Метинвест- Украина» або інших осіб , які здійснюють продаж продукції ПАТ МК «Азовсталь» або інших виробників, з метою забезпечення виробничого процесу товариства на суму до 1000000 тис. грн.;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів на суму до 1000000тис. грн.;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо   отримання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, не виключно, але в тому числі від ТОВ «Менеджмент інвестицій», для поповнення обігових коштів на суму до 1000000 тис. грн.
Надати голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноваження вчиняти такі правочини.
Інших проектів рішення не надійшло.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 244159(двісті сорок чотири тисячі сто п`ятдесят дев`ять) голосів, або 99,9996%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1(один ) голос, або 0,0004%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №9 Лічильної комісії.
Порядок денний вичерпаний. Голова зборів оголосив збори закритими.
Підписи:

Голова зборів Литвин Г.Ф.

Секретар зборів Татарський Л.А.

Днепропетровский стрелочный завод, 49034, Украина, г. Днепропетровск, ул. Белостоцкого, 181